Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018 – 2019

TÁC GIẢ: Phòng CT-TC-CTSV
NGÀY: 15/11/2019
I. Những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xét khen thưởng năm học– Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trường Nhà trường.
– Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trường Nhà trường.
– Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 về đào tạo cao đẳng, đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 của Hiệu trường Nhà trường.

II.Trích lục một số nội dung cần thiết trong các quy chế phục vụ cho việc đánh giá rèn luyện và xét khen thưởng
♦ Các mức phân loại Điểm trung bình chung năm học của sinh viên hệ đào tạo tín chỉ (Theo Điều 18, Chương III Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 về đào tạo cao đẳng, đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ).
a) Loại đạt:    A+ (9,00 – 10,0)   Xuất sắc
A (8,00 – 8,99)     Giỏi
B+ (7,00 – 7,99)    Khá
B (6,00 – 6,99)      Trung bình khá
C (5,00 – 5,99)       Trung bình
b) Loại không đạt: D+ (4,00 – 4,99) Yếu
D (3,00 – 3,99) Kém
F (0,00 – 2,99) Kém

♦ Các mức phân loại kết quả rèn luyện năm học (Theo Điều 9, Chương III Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trường Nhà trường).
                  a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;
b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;
c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;
d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;
đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;
e) Dưới 35 điểm: loại kém.
III. Cách thức đánh giá điểm rèn luyện năm học 2018 – 2019
1. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng phần mềm quản lý điểm rèn luyện tại đường dẫn drl.huflit.edu.vn
    Sinh viên xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm trong tài liệu đính kèm hoặc đường dẫn sau: https://hufliteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/chieuanh_huflit_edu_vn/EV5gQ1QK9SFBpb9IZRLzLaIB1B1itbC8lPJf9uEJ4y05CQ?e=jh4Ter
          Cán bộ cấp khoa trở lên xem Tập tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đã được triển khai.
2. Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳhọc kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
3. Trình tự đánh giá:
– Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên phần mềm và tự đánh giá kết quả rèn luyện của bản thân theo từng học kỳ;
– Cán bộ lớp đăng nhập tài khoản cá nhân trên phần mềm và đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên thuộc lớp quản lý theo từng học kỳ;
– Khoa đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên thuộc khoa quản lý theo từng học kỳ;
– Phòng CT-TC-CTSV đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên trường theo từng học kỳ và toàn năm học;
– Phòng CT-TC-CTSV thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường từng học kỳ và toàn năm học qua phần mềm và website cho sinh viên biết và gửi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) qua phần mềm hoặc trực tiếp đến Phòng CT-TC-CTSV;
– Sau thời gian tiếp nhận khiếu nại (nếu có), cán bộ trường xuất danh sách tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên toàn trường trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.
4. Kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018 – 2019 là trung bình cộng của điểm rèn luyện học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học này.
5. Kết quả học tập của sinh viên năm học 2018 – 2019 là trung bình cộng của điểm trung bình học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 theo thang điểm 10 trong năm học này.
6. Kết quả của điểm 4 và 5 như trên là cơ sở để xét danh hiệu Sinh viên Khá, Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc năm học 2018 – 2019 (Theo điểm a, khoản 2, Điều 7, Chương III Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trường Nhà trường)Cụ thể như sau:
     ► Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập từ khá trở lên và rèn luyện từ khá trở lên (ĐTB RL năm học từ 65 đến dưới 80);
     ►Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện tốt trở lên (ĐTB RL năm học từ 80 đến dưới 90);
     ►Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: xếp loại học tập xuất sắc và rèn luyện xuất sắc (ĐTB RL năm học từ 90 đến 100).
 IV. Tiến độ thực hiện
– 18/11/2019 – 23/11/2019: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019.
24/11/2019 – 26/11/2019: Cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc lớp quản lý.
– 27/11/2019 – 02/12/2019: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019.
03/12/2019 – 05/12/2019: Cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc lớp quản lý.
– 06/12/2019 – 12/12/2019: Khoa đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc khoa quản lý.
– 13/12/2019 – 19/12/2019: Khoa đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc khoa quản lý.
– 20/12/2019 – 27/12/2019: Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp và đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên trường theo từng học kỳ và toàn năm học.
– 28/12/2019 – 06/01/2020: Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường từng học kỳ và toàn năm học qua phần mềm và website cho sinh viên biết và tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của sinh viên (nếu có).
– 07/01/2020: Tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên toàn trường trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.
Nếu có thay đổi thời gian thực hiện do tình hình thực tế, Phòng CT-TC-CTSV sẽ thông báo thời gian được điều chỉnh, cập nhật trên website trường.
Kết quả rèn luyện sinh viên là cơ sở để Nhà trường xét trao khen thưởng và học bổng cho sinh viên. Việc đánh giá kết quả rèn luyện năm học là nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên và là trách nhiệm chung của các cá nhân, đơn vị liên quan. Phòng CT-TC-CTSV đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan  thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện năm học một cách nghiêm túc, đúng hạn, đúng hướng dẫn./.

          LƯU Ý:  Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, SV thực hiện một trong các cách liên hệ sau: 

                      ♦ Để lại bình luận trên phần mềm quản lý điểm rèn luyện
                      ♦ Gửi email cho Phòng CT-TC-CTSV qua địa chỉ cttc@huflit.edu.vn
                      ♦  Liên hệ trực tiếp Phòng CT-TC-CTSV

Trân trọng ./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
    Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
  • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
    Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
  • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
    Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar