Lịch thi kết thúc học kỳ 3 năm học 2016 -2017

Thứ tư - 26/07/2017 14:24

STT Ngày thi Môn thi Mã môn thi Giờ thi Số SV Phòng thi TL thi (phút) Khoa
1 16/08/2017 Kế toán Excel 2011112 13g00 20 PM09 90 Kinh tế - Tài chính
2 16/08/2017 Kế toán Excel 2011112 14g30 20 PM10 90 Kinh tế - Tài chính
3 17/08/2017 Kế toán Excel 2011112 13g00 19 PM09 90 Kinh tế - Tài chính
4 17/08/2017 Kế toán Excel 2011112 14g30 19 PM10 90 Kinh tế - Tài chính
5 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B34 75 Lý luận-Chính trị
6 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B36 75 Lý luận-Chính trị
7 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B37 75 Lý luận-Chính trị
8 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B44 75 Lý luận-Chính trị
9 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B46 75 Lý luận-Chính trị
10 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B47 75 Lý luận-Chính trị
11 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B34 75 Lý luận-Chính trị
12 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B36 75 Lý luận-Chính trị
13 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B37 75 Lý luận-Chính trị
14 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B44 75 Lý luận-Chính trị
15 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 50 B46 75 Lý luận-Chính trị
16 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 50 B47 75 Lý luận-Chính trị
17 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 42 B21 75 Lý luận-Chính trị
18 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 42 B34 75 Lý luận-Chính trị
19 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
20 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
21 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
22 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B46 75 Lý luận-Chính trị
23 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B47 75 Lý luận-Chính trị
24 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B34 75 Lý luận-Chính trị
25 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
26 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
27 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
28 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B46 75 Lý luận-Chính trị
29 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B47 75 Lý luận-Chính trị
30 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B34 75 Lý luận-Chính trị
31 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
32 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
33 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
34 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 40 B46 75 Lý luận-Chính trị
35 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 40 B47 75 Lý luận-Chính trị
36 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 43 B34 75 Lý luận-Chính trị
37 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B36 75 Lý luận-Chính trị
38 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B37 75 Lý luận-Chính trị
39 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B44 75 Lý luận-Chính trị
40 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B46 75 Lý luận-Chính trị
41 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B47 75 Lý luận-Chính trị
42 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B54 75 Lý luận-Chính trị
43 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B56 75 Lý luận-Chính trị
44 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B57 75 Lý luận-Chính trị
45 16/08/2017 Tiếng Nhật 3 1113032 13g00 34 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
46 14/08/2017 Đọc tiếng Nhật 3 1622092 13g00 26 B23 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
47 14/08/2017 Viết tiếng Nhật 3 1622132 14g00 25 B23 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
48 15/08/2017 Đọc tiếng Nhật 7 1622252 13g00 30 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
49 15/08/2017 Thực hành tiếng 3 (NB) 1622362 14g00 28 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
50 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 19 A21 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
51 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 18 A22 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
52 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 18 A23 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
53 15/08/2017 Đọc tiếng Anh 3 1410163 13g00 46 B21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
54 15/08/2017 Viết tiếng Anh 3 1410173 14g30 46 B21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
55 16/08/2017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1411113 14g30 91 B35 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
56 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 20 A21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
57 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 19 A22 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
58 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 19 A23 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
59 14/08/2017 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1221014 13g00 29 B31 90 Công nghệ thông tin


 
 Từ khóa: năm học, học kỳ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC