Thông báo về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên năm IV - khoá 2015 của Khoa Du lịch – Khách sạn, Khoa Quan hệ quốc tế và Khoa Quản trị kinh doanh

Thứ năm - 16/08/2018 16:24

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;
Căn cứ theo Lịch “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên năm IV – khoá 2015 được ban hành kèm Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 22 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ theo đề xuất của Khoa Du lịch – Khách sạn và Khoa Quan hệ quốc tế;
Căn cứ theo Tờ trình số 27/TTr-TC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên năm IV – khoá 2015 của khoa Du lịch – Khách sạn, khoa Quan hệ quốc tế và khoa Quản trị kinh doanh, Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm IV – khoá 2015 của khoa Du lịch – Khách sạn, khoa Quan hệ quốc tế và khoa Quản trị kinh doanh về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 – 2019. Lịch sinh hoạt sau khi được thay đổi cụ thể như sau:
 
STT Khoa/ Bộ môn Địa điểm Chuyên đề
7h30-9h30 9h45-11h45 13h00-15h00 15h15-17h15    
1 Quản trị kinh doanh HT lầu 6 CĐ 2 CĐ 1 CĐ 4 CĐ 3 CĐ 5 CĐ 6
29/8/2018
(Thay vì 27/8/2018 như Lịch đã ban hành ngày 22/6/2018)
Thông báo sau Thông báo sau
2 Du lịch – Khách sạn
Quan hệ quốc tế
HT lầu 6 CĐ 2 CĐ 1 CĐ 4 CĐ 3 CĐ 5 CĐ 6
30/9/2018 Thông báo sau Thông báo sau
 
         

Đề nghị Lãnh đạo các khoa có liên quan triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên năm IV – khoá 2015 thuộc khoa mình để biết và thực hiện và toàn thể sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC