CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Thứ hai - 20/05/2019 11:24

I.     Tên ngành:   LUẬT KINH TẾ                       

II.   Mã ngành:   7380107
III. Trình độ đào tạo:      Đại học  (Bachelor of Art)
       Loại hình đào tạo:    Chính quy (Mainstream)


IV.  Chuẩn đầu ra

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật Kinh tế đáp ứng hai nhóm mục tiêu đào tạo sau:
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình ngành luật kinh tế đào tạo bậc cử nhân đại học có kiến thức nền tảng về ngành luật nói chung, đồng thời có kiến thức chuyên ngành về pháp luật trong lĩnh vực thương mại; có khả năng ứng dụng những quy định của pháp luật thương mại trong thực tiễn và có kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) vững vàng để có thể làm việc trong môi trường thường xuyên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tự hành nghề liên quan đến pháp luật hoặc làm quản lý hoạt động kinh doanh ở các cơ quan quản lý nhà nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Luật Kinh tế có thể:
PPO - 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, có kỹ năng thực hành nghề luật, có khả năng nghiên cứu, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và trách nhiệm công dân; sống và làm việc theo pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
PPO - 2: Hiểu biết cơ bản về tin học, lịch sử, văn hoá, xã hội làm nền tảng cho nghiên cứu pháp luật; có kiến thức pháp luật, có kỹ năng áp dụng pháp luật hiệu quả; có kỹ năng chung sống, sử dụng ngoại ngữ, máy tính và làm việc nhóm nhằm phục vụ cho việc học tập, hành nghề, nghiên cứu và tự đào tạo bản thân.
PPO - 3:  Hiểu biết và vận dụng pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
PPO - 4:  Có những kiến thức về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế; có thể áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; có khả năng làm việc độc lập, tự chủ và sáng tạo trong các cơ quan nhà nước, các loại hình tổ chức, doanh nghiệp và tự hành nghề;
PPO - 5: Có tâm huyết với nghề luật, xây dựng và bảo vệ pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; có khả năng phát triển thành nhà khoa học pháp lý góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có khả năng nghiên cứu, tiếp tục học ở các bậc học cao hơn;
PPO - 6: Trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh doanh - thương mại, pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự và pháp luật quốc tế.
PPO - 7: Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật nền tảng trong chuyên ngành kinh tế, thương mại để sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh.
PPO – 8: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thủ tục giải quyết các tranh chấp phát sinh trong xã hội; thủ tục về tố tụng hình sự, hành chính.
PPO – 9: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng liên quan đến pháp luật liên quan đến chuyên ngành hẹp, giúp cho sinh viên có thể làm việc ngay trong một số lĩnh vực pháp luật như, tư vấn, bào chữa, đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại và một số kỹ năng khác trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
2. CHUẨN ĐẦU RA
2.1. Kiến thức
2.1.1. Chuẩn kiến thức giáo dục đại cương
GLO - 1: Sinh viên hiểu biết cơ bản về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, về đường lối của cách mạng Việt Nam và nắm một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh.; hiểu biết khái quát một số chính sách về an ninh, quốc phòng của Việt Nam.
GLO - 2: Sinh viên sẽ hiểu biết những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kinh tế qua các học phần kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô; và nắm vững được một số tư tưởng, học thuyết quan trọng trong lĩnh vực kinh tế.
GLO - 3: Giúp cho sinh viên làm quen với lối tư duy logic để có thể áp dụng những quy định pháp luật trong thực tiễn hoặc có lý luận logic để lý giải những vấn đề mới nảy sinh.
GLO - 4: Sinh viên biết chơi ít nhất một môn thể thao và biết tự rèn luyện sức khỏe; nhận biết về các chính sách an ninh, quốc phòng, các kỹ năng chiến đấu cơ bản, biết sử dụng các loại vũ khí thông thường
GLO - 5: Sinh viên sử dụng được các phần mềm tin học MS Windown, MS Word, MS Excell, Powerpoint và khai thác các dịch vụ nền tảng của mạng Internet trong quá trình học tập và làm việc.
GLO - 6: Sinh viên có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh trong các hoạt động ở trình độ sơ cấp, trung cấp.
2.1.2. Chuẩn kiến thức cơ sở khối ngành
PLO - K1: Sinh viên sẽ hiểu biết những kiến thức nền tảng về nhà nước và pháp luật; phân biệt được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; và khái quát được lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, thế giới.
PLO - K2: Sinh viên hiểu, áp dụng và phân tích được những tính huống pháp luật trong một số lĩnh vực như hình sự, dân sự, lao động, đất đai, hành chính…
PLO - K3: Sinh viên hiểu được những kiến thức pháp luật làm nền tảng trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng kiến thức về kinh tế học.
PLO - K4: Sinh viên hiểu cơ bản những quy định, các tập quán quốc tế trong lĩnh vực công pháp, tư pháp
2.1.3. Chuẩn kiến thức ngành
PLO - K5: Sinh viên hiểu và áp dụng được những quy định pháp luật trong các tình huống ở các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và quản lý nhà nước về kinh doanh, thương mại.
PLO - K6: Hiểu được các quy định pháp luật về kinh doanh,thương mại trong một số lĩnh vực cụ thể như kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bảo hiểm, bất động sản…
PLO - K7: Sinh viên hiểu và áp dụng được các thủ tục tố tụng trong dân sự, hình sự, hành chính
2.1.4. Chuẩn kiến thức chuyên ngành
PLO - K8: Sinh viên hiểu và vận dụng được quy định pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành kinh tế như thị trường tiền tệ và ngân hàng, thị trường bất động sản.
PLO - K9: Sinh viên hiểu và vận dụng được quy định pháp luật để tham gia, tư vấn, bào chữa các tranh c hấp trong kinh doanh.
PLO - K10: Sinh viên hiểu và vận dụng được quy định pháp luật để có thể tự hành nghề ở lĩnh vực liên quan đến pháp luật như luật sư, công chứng, tư vấn pháp luật. 
2.2. Kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có những kỹ năng:
PLO – S1: Kỹ năng tư duy pháp lý của luật gia: tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp luật cần giải quyết, phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá chứng cứ, nhận định đúng sai theo quy định của pháp luật để có hướng giải quyết.
PLO – S2: Kỹ năng nghiệp vụ tố tụng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài.
PLO – S3: Kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh.
PLO – S4: Kỹ năng đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
PLO – S5: Kỹ năng tổ chức các sinh hoạt khoa học, thuyết trình, giới thiệu văn bản pháp luật mới.
PLO - S6: Có kỹ năng tổng hợp, pháp điển hóa pháp luật
2.3. Yêu cầu về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm
PLO - A1: Nhận thức được vai trò quan trọng của pháp luật trong đời sống xã hội, “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
PLO - A2: Nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ pháp luật.
PLO - A3: Có ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện đúng nội quy của tổ chức
PLO - A4: Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng tự tạo việc làm phù hợp với chuẩn mực xã hội.
PLO - A5: Đánh giá, phê phán những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật; biết bảo lệ lẽ phải, bảo vệ tính công bằng của pháp luật; là những người dũng cảm và trung thực.
PLO - A6: Luôn có ý thức phát triển khả năng chuyên môn, nhạy bén và linh hoạt trong các hoàn cảnh; có ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng cuộc sống; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
3. CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc như sau:
-Doanh nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn  thảo, ký kết hợp đồng; đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh.
-Cơ quan nhà nước
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế với kiến thức luật học và kinh tế học, có thể phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật và kinh tế trong các cơ quan nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), trong các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
-Thẩm phán ở các tòa án: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tham gia thi tuyển công chức vào các tòa án để đảm nhiệm vị trí thư ký tòa án. Sau một thời tích lũy kinh nghiệm xét xử sẽ được đề cử bổ nhiệm làm thẩm phán. Người được bổ nhiệm thẩm phán sẽ được nhân danh nhà nước tiến hành xét xử các vụ tranh chấp trong kinh doanh, thương mại, xét xử các tội phạm và quyết định các vấn đề khác thuộc lĩnh vực tư pháp.
-Các trung tâm tư vấn
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế còn có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.
-Tự hành nghề
+Luật sư: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học thêm một khóa nghiệp vụ luật sư và trãi qua thời gian tập sự theo quy định pháp luật, sau đó có thể tự mình tư vấn, đại diện, bào chữa cho người dân, các doanh nghiệp tại các phiên tòa hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước.
+Thành lập các công ty luật hoặc mở văn phòng luật sư: sau khi tích lũy một số kinh nghiệm thực tiễn, người tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế có thể liên kết với bạn bè, đồng nghiệp mở các công ty luật, các văn phòng luật sư để thực hiện các hoạt động pháp lý cho các doanh nghiệp.
+Công chứng viên: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học thêm một khóa nghiệp vụ công chứng viên và trãi qua thời gian tập sự 12 tháng, sau đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm công chứng viên. Người trở thành công chứng viên có thể mở văn phòng công chứng hoặc hợp tác mở văn phòng công chứng để thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật.
4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP
-Học sau đại học: sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế được tham gia học cao học luật ở các trường có đủ điều kiện đào tạo sau đại học trong và ngoài nước để nâng cao trình độ bổ sung cho nghề nghiệp hoặc cũng có thể tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
-Học chuyên ngành hai: sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế được đăng ký học chuyên ngành hai ở các trường đại học theo quy định hoặc cũng được học chuyên ngành luật khác như luật hình sự, luật hành chính.
5. CHUẨN ĐẦU RA VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Trình độ ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân đại học ngành Luật kinh tế đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu 500 điểm của chứng chỉ TOEIC hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
5.2.  Trình độ tin học
Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ chứng chỉ tin học MOS (Word, Excell)
5.3. Điều kiện tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
-Hoàn thành 140 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế
-Hoàn thành chứng chỉ GDTC và GDQP
-Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Khung chương trình đào tạo bậc đại học của các trường:
  • Trường ĐH Luật TP. HCM
  • Trường ĐH Luật Hà Nội
  • Trường ĐH Kinh tế - Luật
  • Trường Đại học Luật Huế
  • Trường Đại học Cần Thơ
  • Trường Đại học Mở TP.HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC