Thời khóa biểu lớp BE16

Thứ tư - 22/02/2017 11:04

THỜI KHÓA BIỂU
KHOA NGOẠI NGỮ
Thời gian: từ ngày 20/02/2017 đến ngày
(Áp dụng cho khóa 2016 - Bậc: Đại học – Văn bằng 2)
 
Lớp
Thứ - Buổi - Tiết
BE1601
2 Tối Tiết 12
Tiết 13
Nói tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Đồng Trinh Đức
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
3 Tối Tiết 12
Tiết 13
Đọc tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Võ Xuân Diệu
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
4 Tối Tiết 12
Tiết 13
Nghe tiếng Anh 1 (2TC)
ThS. Nguyễn Hoàng Vương Anh
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
5 Tối Tiết 12
Tiết 13
Ngữ âm học (2TC)
ThS. Nguyễn Huy Khải
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
6 Tối Tiết 12
Tiết 13
Viết tiếng Anh 1 (2TC)
T. Phan Hữu Lễ
Phòng A.34
Tiết 12 - 14
Tiết 14
Tiết 15
7 Tối Tiết 12
Tiết 13
 
Tiết 14
Tiết 15
 

Ghi chú:
  • Mỗi tiết 50 phút.
  • Mã số giảng viên: Danh sách đính kèm (Riêng đối với giảng viên thỉnh giảng lần đầu, mã số sẽ được cấp sau, cần ghi đầy đủ họ tên)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC