Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

- Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban: ThS. Lê Thị Tuyết Anh
- Phó Trưởng Ban: 
- Địa chỉ: Lầu 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: bandbclgd@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 112

a) Chức năng
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng; xây dựng chuẩn chất lượng và các yếu tố đảm bảo chất lượng, hình thành hệ thống văn hóa chất lượng trong nhà trường; xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục của nhà trường và các cơ sở đào tạo khác trực thuộc Trường;
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, NCKH của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b) Nhiệm vụ
- Công tác đảm bảo chất lượng:
+ Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng. Xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục đại học trong giảng viên, viên chức và sinh viên trong nhà trường;
+ Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn về công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường;
+ Triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; định kỳ tổ chức khảo sát, tự đánh giá nội bộ chất lượng đào tạo, NCKH của nhà trường; tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế;
+ Tích lũy các tài liệu làm minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá để tham gia chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Tiến hành giám sát thường xuyên và khảo sát định kỳ chất lượng các mặt hoạt động của trường, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và NCKH của trường;
+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường;
+ Định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;
+ Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

- Công tác thanh tra giáo dục:
+ Tổ chức, hoạt động thanh tra theo quy chế thanh tra giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Phòng ĐT, Ban KH - HT - ĐTSĐH tổ chức, kiểm tra các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách và pháp luật về đào tạo, NCKH, quy chế học vụ, quy chế giảng dạy trong tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo trong nhà trường;
+ Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; kiểm tra việc thực hiện quy chế thi cử trong tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo trong nhà trường;
+ Kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vi phạm các quy chế, quy định trong lĩnh vực đào tạo, NCKH của cá nhân và tập thể và kiến nghị các biện pháp xử lý;
+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên và sinh viên;
+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp giảng viên và sinh viên, giải quyết các khiếu nại và tố cáo về các hoạt động đào tạo và NCKH trong nhà trường;
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
+ Thanh tra về việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong cán bộ và sinh viên;
+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi học kỳ,… theo quy chế của thanh tra;
+ Thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
+ Là thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, là thường trực Ban chỉ đạo đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

c) Quyền hạn
- Được đề xuất với Hiệu trưởng, HĐQT giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban;
- Được yêu cầu các đơn vị cung cấp các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra;
- Được đề xuất thành lập hội đồng thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định trong các hoạt động của Trường;
- Là thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật.