ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KHOA QTKDQT

Thứ hai - 31/08/2015 19:41

HỌC KỲ 1

1. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 1

2. GIỚI THIỆU NGÀNH

3. ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM - ASEAN

HỌC KỲ 2

1. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2

2. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

HỌC KỲ 3

1. NGHE TIẾNG ANH 3

2. NÓI TIẾNG ANH 3

3. ĐỌC TIẾNG ANH 3

4. VIẾT TIẾNG ANH 3

5. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 3

6. DỊCH VIẾT TRONG KINH DOANH

7. DỊCH NÓI TRONG KINH DOANH

HỌC KỲ 4

1. NGHE VÀ GHI CHÚ

2. NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

3. NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH (ĐỌC 400)

4. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 4

5. KINH TẾ VI MÔ

6. THƯ TÍN THƯƠNG MẠI

7. SOẠN THẢO VĂN BẢN

8. QUẢN TRỊ HỌC

9. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

HỌC KỲ 5

1. GIAO TIẾP KINH DOANH

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3. KINH TẾ VĨ MÔ

4. QUẢN TRỊ HỌC

5. TIẾP THỊ CĂN BẢN

6. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

7. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

8. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

9.  ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

10. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

11. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

HỌC KỲ 6

1. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

2. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

3. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

4. HÀNH VI TỔ CHỨC

5. LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

6. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

7. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

8. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

9. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

10. TIẾP THỊ QUỐC TẾ

11. NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ

12. NGHIỆP VỤ BÁN LẺ

13. TIẾP THỊ DỊCH VỤ

14. NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

15. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

16. ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

17. THANH TOÁN QUỐC TẾ

18. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

19. TIỀN TỆ NGÂN HÀNG

HỌC KỲ 7

1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

2. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC

3. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

4. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

5. QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

6. QUẢN TRỊ DỰ ÁN

7. QUẢN TRỊ TIẾP THỊ

8. QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

9. CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI

10. TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

11. TÂM LÝ KHÁCH HÀNG

12. CHIẾN LƯỢC GIÁ

13. TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ

14. TIẾP THỊ CĂN BẢN

15. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

16. QUẢN TRỊ LOGISTICS

17. VẬN TẢI BẢO HIỂM

18. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

19. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 8

1. QUẢN TRỊ THAY ĐỔI

2. TÂM LÝ HỌC KINH DOANH

3. QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

4. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

5. HÀNH VI TỔ CHỨC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC