Thông báo về việc xét học bổng chính sách sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ hai - 08/04/2019 14:51

          Căn cứ theo Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12  tháng 12 năm 2018, theo Chương VI Điều 26; căn cứ Quyết định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 04/QUYĐ-TV ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, Phòng CT-TC-CTSV thông báo hướng dẫn và nội dung xét học bổng chính sách năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
 
          1. Diện học bổng chính sách
 • Sinh viên là con của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong trường;
 • Sinh viên là anh chị em ruột có cùng thời gian học tại trường;
 • Sinh viên khuyết tật;
 • Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          2. Đối tượng
 • Sinh viên đang theo học tại trường: hệ đại học văn bằng thứ nhất;
 • Không xét các đối tượng: sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, sau đại học.
         3. Nội dung chính sách, mức giảm  (%/học phí cả năm)

Capture

         4. Thời gian thực hiện
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/5/2019 đến ngày 12/5/2019
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng các khoa/ bộ môn
 • Các khoa/ bộ môn tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi về Phòng CT-TC-CTSV trước ngày 15/5/2019 (Sau thời hạn trên, Trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào).
         5. Hồ sơ 
 • 01 bản photo Hộ khẩu
 • 01 bản photo Thẻ sinh viên/ 01 sinh viên
 • 01 bảng điểm/ 01 sinh viên
 • 01 đơn đề nghị xét học bổng (mẫu đính kèm)
        Đề nghị Trưởng các khoa, bộ môn có biện pháp thông báo đến toàn thể sinh viên và tổng hợp hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về phòng CT-TC-CTSV (văn bản giấy có chữ ký của trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: cttc@huflit.edu.vn).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Đơn đề nghị xét học bổng chính sách "Anh chị em ruột có cùng thời gian học tại Trường"
(Tải mẫu đơn tại đây)
2. Đơn đề nghị xét học bổng chính sách "Con cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong Trường"
(Tải mẫu đơn tại đây)

3. Đơn đề nghị xét học bổng chính sách "Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn"
(Tải mẫu đơn tại đây)

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC