Thông báo về việc xét học bổng chính sách sinh viên năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 22/03/2018 08:46

Căn cứ theo Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐNT ngày 03  tháng 10 năm 2013, theo Mục 2 Điều 22 Chương IV; căn cứ Quyết định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 04/QUYĐ-TV ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, Phòng CT-TC-CTSV thông báo hướng dẫn và nội dung xét học bổng chính sách năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Diện học bổng chính sách
    -  Sinh viên là con của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong trường;
    -  Sinh viên là anh chị em ruột có cùng thời gian học tại trường;
    -  Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 

2. Đối tượng
    -  Sinh viên đang theo học tại trường: hệ cao đẳng, hệ đại học văn bằng thứ nhất;
    -  Không xét các đối tượng: sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, sau đại học.

 
3. Nội dung chính sách

    -  Sinh viên là anh chị em ruột có cùng thời gian học tại trường, mức giảm là 15% học phí/ năm. Đối với trường hợp cả 2 sinh viên đều đạt điểm trung bình năm loại khá trở lên được giảm 25% học phí/ năm (giảm cho 01 sinh viên, sinh viên tự chọn người được giảm).
    -  Sinh viên là con của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong trường, mức giảm là 30% học phí/ năm, nếu học lực loại Khá trở lên giảm 50% học phí/ năm.
      Lưu ý: Học bổng chính sách sẽ được xét đối với các sinh viên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học phí năm học 2017 - 2018.
 

4. Thời gian thực hiện
    -  Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/4/2018 đến ngày 02/5/2018
    -  Địa điểm nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng các khoa
    -  Các khoa tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi về Phòng CT-TC-CTSV trước ngày 07/5/2018 (Sau thời hạn trên, Trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào).
 

5. Hồ sơ 
    -  01 bản photo Hộ khẩu (không cần công chứng)
    -  01 bản photo Thẻ sinh viên/ 01 sinh viên (không cần công chứng)
    -  01 bảng điểm/ 01 sinh viên
    -  01 đơn đề nghị xét học bổng (mẫu đính kèm)
Đề nghị Trưởng các khoa, bộ môn có biện pháp thông báo đến toàn thể sinh viên và tổng hợp hồ sơ theo phụ lục đính kèm gửi về phòng CT-TC-CTSV (văn bản giấy có chữ ký của trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: cttc@huflit.edu.vn).

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC