Thông báo về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2019 – 2020 của sinh viên năm IV – khóa 2016 các khoa Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin

Thứ tư - 14/08/2019 09:45

            Căn cứ theo Lịch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên năm IV – khóa 2016 được ban hành kèm Kế hoạch số 26/KH-ĐNT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
Căn cứ theo tình hình công tác thực tế của Nhà trường,
Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm IV – khóa 2016 các khoa Quản trị kinh doanhCông nghệ thông tin về việc thay đổi ngày sinh hoạt công dân đầu năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:
           Lịch sinh hoạt công dân ngày 29/8/2019 sẽ chuyển sang ngày 08/9/2019. Thời gian và địa điểm sinh hoạt không thay đổi.
           Đề nghị tất cả sinh viên trên và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
           Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC