Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên

Thứ sáu - 08/09/2017 16:18

THÔNG BÁO
Về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên
Phòng Đào tạo thông tin về việc bố trí các phòng dành học cho sinh viên nghỉ trưa - học kỳ I năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
 • Phòng nghỉ trưa:
  • Thứ 2: Phòng B57
  • Thứ 3: Phòng B57
  • Thứ 4: Phòng B6A
  • Thứ 5: Phòng B56
  • Thứ 6: Phòng B34
  • Thứ 7: Phòng B32, B33
 • Thời gian sử dụng: từ 11h30 đến 12h30
 • Lưu ý:
  • Sinh viên vui lòng không nằm nghỉ tại sảnh các tầng lầu.
  • Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản, không di chuyển bàn ghế, ăn uống trong khu vực nghỉ ngơi.
  • Sử dụng phòng đúng thời gian quy định.
   Nơi nhận:
  - Ban Giám hiệu;
  - Các đơn vị;
  - Niêm yết bảng TB các Khoa, BM, Website;
  - Lưu: VT.
   
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
   
   (đã ký)
   
  Nguyễn Phước Đại
   
   
   Từ khóa: thông báo, bố trí

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC