Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Thứ năm - 10/10/2019 13:57

        Căn cứ theo Thông báo số 101/TB-ĐNT ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc đóng học phí học kỳ 1, năm học 2019 – 2020;
       Căn cứ vào Đề xuất số 05/ĐX-TC, ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Phòng CT-TC-CTSV về việc sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu phê duyệt. Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến Trưởng các khoa, bộ môn Luật và 260 sinh viên xin gia hạn học phí được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (danh sách đính kèm).
        Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết và Trưởng các khoa/ bộ môn có biện pháp thông báo, nhắc nhở các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
          Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC