Thông báo mời tham gia Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới”

Thứ tư - 13/04/2016 14:36

THÔNG BÁO
Mời tham gia Hội thảo khoa học
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế
hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới
 
                                        Kính gửi:      - Lãnh đạo các Trường đại học, Viện nghiên cứu
- Lãnh đạo các doanh nghiệp
                                                            - Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và chuyên viên Trường HUFLIT
1. Mục đích của hội thảo:
 • Đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn trong đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Vận dụng các tiêu chí đánh giá trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
2. Nội dung chính hội thảo:
 • Đề xuất các tiêu chí để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Thảo luận những ý tưởng về khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Thảo luận khả năng áp dụng các lý thuyết kinh tế và quản trị trong quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với kinh tế quốc tế, đặc biệt là hội nhập với kinh tế khu vực Asean.
 • Đánh giá các tiêu chí xếp hạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Đề xuất hoàn thiện các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
3.Thành phần tham gia:
 • Thành viên của các tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: dự kiến thứ sáu ngày 27/05/2016
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo (lầu 1 khu B, 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 13, Quận 10)
5. Yêu cầu bài viết khoa học:
 • Bài viết hoàn toàn chưa được đăng trên tạp chí, tập san hay báo cáo tại hội thảo, hội nghị nào.
 • Toàn bộ bài viết dài không quá 12 trang nhưng không ngắn dưới 3 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4 (Chi tiết theo hướng dẫn đính kèm).
 • Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).
6. Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận:
 • Gửi tóm tắt bài viết trước ngày 26/04/2016
 • Gửi toàn văn bài viết trước ngày 06/05/2016 (để Ban tổ chức gửi phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo).
 • Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 24/05/2016
7. Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ nhận bài viết:
Văn phòng Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 
Địa chỉ: 302 Cao Thắng Phường 12, Quận 10, TP. HCM.
Điện thoại: 08.62.733.172 hoặc 0165.304.4076 (Huy Hoàng)

Và email: huyhoangvnh@gmail.com (Email CC: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn)

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý Thầy/ Cô để hội thảo thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo và kính mời./.
 
     Nơi nhận:
     - HĐQT và ĐU (để b/c);
     - Hiệu trưởng (để b/c);
     - HĐKH trường (để biết);
     - Các khoa, phòng ban (để tham dự);
     - Các trường đại học, viện nghiên cứu (để tham dự);
     - Các doanh nghiệp (để tham dự);
     - Lưu VT, SĐH,KTTC.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
TS. Trần Quang Nam

 

Nguồn tin: Khoa Kinh tế - Tài chính

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC