Thông báo mở lớp các môn học Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 19/06/2017 14:07

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017;
Căn cứ công văn các đơn vị đề nghị mở các học phần trong học kỳ hè năm học 2016 – 2017;
Nhà trường thông báo danh sách môn học dự kiến mở trong học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 và lịch trình đăng ký cụ thể như sau:
  • Hình thức và thời gian đăng ký:
  • Hình thức: Đăng ký online tại website http://daotao.huflit.edu.vn
  • Thời gian đăng ký: từ 14h ngày 24/6/2017 đến 23h ngày 26/6/2017.
Thời gian hoàn thiện học phí: 28/06 đến 30/6/2017.
  • Danh sách các môn dự kiến mở trong học kỳ 3:
TT Tên học phần Số TC Khoa / Bộ môn Số khung lớp dự kiến
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Lý luận chính trị 04
2 Đường lối CM của ĐCS VN 3 02
3 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 01
4 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 01
5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Công nghệ thông tin 01
6 Đọc tiếng Nhật 3 2 Đông Phương 01
7 Viết tiếng Nhật 3 2 01
8 Thực hành tiếng 3 (NB) 2 01
9 Tiếng Nhật 3 2 01
10 Đọc tiếng Nhật 7 2 01
11 Kế toán Excel 2 Kinh tế - Tài chính 04
12 Dịch – nói trong kinh doanh 2 Quản trị kinh doanh 01
13 Phương pháp NCKH 3 01
14 Thống kê trong kinh doanh 3 01
15 Nghe tiếng Anh 3 3 01
16 Viết tiếng Anh 3 3 01
17 Đọc tiếng Anh 3 3 01

Trường sẽ công bố chính thức các môn học được mở vào ngày 30/6/2017, sau khi kiểm tra số lượng đăng ký tối thiểu của một khung lớp và sinh viên đã hoàn thành học phí.
 
Thời gian dự kiến diễn ra các học phần: 03/7/2017 – 20/8/2017 (gồm 06 tuần học và 01 tuần thi).
 
 Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng QTTV, các Khoa như trên;
- Lưu: VT, P.ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 
 (đã ký)
 
Th.S. Nguyễn Phước Đại

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC