Thông báo Điều chỉnh tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Năm học 2018 – 2019

Thứ sáu - 29/11/2019 15:37

Căn cứ tình hình triển khai thực tế, Trường thông báo việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018 – 2019 so với tiến độ trong Thông báo số 130/TB-ĐNT ngày 14/11/2019 đã ban hành. Thời gian được điều chỉnh mới cụ thể như sau:
-18/11/2019 – 28/11/2019: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019.
-29/12/2019 – 02/12/2019: Cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc lớp quản lý.
-03/12/2019 – 08/12/2019: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019.
-09/12/2019 – 11/12/2019: Cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc lớp quản lý.
-12/12/2019 – 17/12/2019: Khoa đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc khoa quản lý.
-18/12/2019 – 22/12/2019: Khoa đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên thuộc khoa quản lý.
-23/12/2019 – 29/12/2019: Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp và đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên trường theo từng học kỳ và toàn năm học.
-30/12/2019 – 07/01/2020: Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường từng học kỳ và toàn năm học qua phần mềm và website cho sinh viên biết và tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của sinh viên (nếu có). 
- 08/01/2020: Tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên toàn trường trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.
Đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan  thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện năm học một cách nghiêm túc, đúng hạn.
Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

 Từ khóa: ĐRL

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC