Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 (năm học 2018 – 2019)

Thứ ba - 28/05/2019 15:16

      Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
1. Yêu cầu:
  • Đăng ký môn học theo danh sách các học phần theo danh sách đính kèm.
  • Sĩ số mỗi nhóm môn học không có giới hạn.
  • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
  • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên đóng học phí theo thông báo.
  • Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 2. Đối tượng:
  • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
  • Sinh viên hết khóa học nhưng còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 11/6 đến 14/6/2019, mỗi ngày từ 9h00 – 16h00
     Lưu ý: Trường không giải quyết việc đăng ký môn học trễ hạn qua giấy. Các trường hợp cần hủy đăng ký PHẢI được thực hiện trong thời gian cho phép đăng ký môn học.

4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 19/6 đến 21/6/2019.Sau thời gian trên, những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí.

5. Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 15/07/2019

Danh sách các học phần mở trong học kỳ 3 (2018 - 2019)
 
STT Khoa / Bộ môn Học phần mở
1 Lý luận chính trị Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (2 TC)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (3 TC) 
Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 TC) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC) 
2 Du lịch – Khách sạn Nghe tiếng Anh KSNH 1 (2 TC) 
Nói tiếng Anh KSNH 1 (2 TC) 
Đọc tiếng Anh KSNH 1 (2 TC) 
Viết tiếng Anh KSNH 1 (2 TC) 
Nghe tiếng Anh du lịch 1 (2 TC) 
Viết tiếng Anh du lịch 1 (2 TC) 
Nói trước công chúng (3 TC) 
Du lịch sinh thái & PT du lịch bền vững (2 TC) 
3 Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông Viết tiếng Hàn 3 (2 TC) 
Đọc tiếng Nhật 3 (2 TC)
Viết tiếng Nhật 3 (2 TC) 
Thực hành tiếng 3 NB (2 TC) 
Nghe hiểu văn hóa, xã hội Nhật Bản 1 (2 TC) 
Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 1 (2 TC) 
Thực hành tiếng 3 HQ (2 TC)
Tiếng Hàn 1 (2 TC) 
Tiếng Hàn 3 (2 TC) 
Tiếng Nhật 3 (2 TC) 
4 Công nghệ thông tin Đại cương pháp luật Việt Nam (2 TC) – Lưu ý: Dành cho khóa 2017
Lập trình trên nền tảng di động (4 TC)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4 TC)
Cơ sở dữ liệu (4 TC)
Giải tích (3 TC)
 
Lưu ý: Trường sẽ hủy các nhóm môn học nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ. Sinh viên vui lòng xem thông báo kết quả đăng ký trên website trường http://daotao.huflit.edu.vn
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC