Thông báo đăng ký môn học Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 09/08/2017 15:55

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 (2017 - 2018), cụ thể như sau:

1. Yêu cầu (Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng trước khi đăng ký môn học):
 • Tất cả sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 và các khóa trước còn trong thời gian được phép theo học: đăng ký trực tuyến các môn học chính khóa và môn trả nợ thuộc học kỳ 1 tại trang web daotao.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định.
 • Sinh viên xem danh sách các môn học được mở trong học kỳ này trên trang web daotao.huflit.edu.vn (Mục Xem CTĐT).
 • Đăng ký môn học đúng chương trình đào tạo của ngành, bậc học (tham khảo trong Chỉ nam sinh viên hoặc website Trường).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Xem ở menu “Xem TKB” website daotao.huflit.edu.vn).
 • Số lượng môn đăng ký trong một học kỳ là tối thiểu theo chương trình đào tạo (niêm yết trong chỉ nam).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị - Tài vụ trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
2. Lịch trình đăng ký môn học: 
2.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2014, Cao đẳng khóa 2015):
 
STT KHOA THỜI GIAN NỘI DUNG
NĂM 2 – KHÓA 2016
1 Kinh Tế - Tài chính 2016 9h00 – 23h00
ngày 12/08/2017
Đăng ký các môn học thuộc năm 2
2 Du lịch – Khách sạn 2016
3 Đông Phương 2016
4 Quản trị kinh doanh quốc tế 2016
5 Bộ môn Luật 2016 9h00 – 23h00
ngày 13/08/2017
6 Ngoại ngữ 2016
7 Quan hệ quốc tế 2016
8 Công nghệ thông tin 2016
NĂM 3 – KHÓA 2015
1 Ngoại ngữ 2015 9h00 – 23h00
ngày 14/08/2017
Đăng ký các môn thuộc năm 3
và các môn trả nợ thuộc năm 2
2 Bộ môn Luật 2015 9h00  – 23h00
ngày 15/08/2017
3 Công nghệ thông tin 2015
4 Đông Phương 2015 9h00 – 23h00
ngày 16/08/2017
5 Du lịch – Khách sạn 2015
6 Quản trị kinh doanh 2015 9h00 – 23h00
ngày 17/08/2017
7 Quan hệ quốc tế 2015 9h00 – 23h00
ngày 18/08/2017
8 Kinh tế tài chính 2015
NĂM 4 – KHÓA 2014
1 Quản trị kinh doanh 2014 9h00 – 23h00
ngày 19/08/2017
Đăng ký các môn thuộc năm 4
và các môn trả nợ thuộc năm 2, 3
2 Du lịch khách sạn 2014 9h00 – 23h00
ngày 20/08/2017
3 Đông Phương 2014
4 Quan hệ quốc tế 2014 9h00 – 23h00
ngày 21/08/2017
5 Kinh tế - Tài chính 2014
6 Công nghệ thông tin 2014
7 Ngoại ngữ 2014 9h00 – 23h00
ngày 22/08/2017
 
 
2.2. Sinh viên bậc đại học khoá 2013, cao đẳng khoá 2014 trở về trước:
Đối tượng: bao gồm các sinh viên bậc đại học khoá 2013; cao đẳng khoá 2014 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn.
Thời gian: Sinh viên đăng ký trực tuyến các môn học tại trang web daotao.huflit.edu.vn từ 9h00 – 23h00 ngày 25/08/2017.
     
3. Thời gian giải quyết các trường hợp đăng ký môn học trễ hạn, rút bớt học phần: 
3.1. Đối tượng giải quyết: Các sinh viên đã đăng ký môn học trực tuyến, nhưng bị hỏng không đăng ký được hoặc muốn rút bớt học phần.
 
3.2. Các bước thực hiện:
-     Sinh viên nộp đơn đăng đăng ký môn học trễ hạn, rút bớt học phần tại phòng Đào tạo từ ngày 23/08/2017 đến ngày 25/08/2017 (theo mẫu mới đăng tải ở mục Các biểu mẫu sinh viên trên website). Sau thời gian này, Trường không tiếp nhận đơn để giải quyết.
-     Phòng Đào tạo tiếp nhận đơn và bố trí sinh viên vào các nhóm môn học còn sĩ số.
-     Sinh viên xem kết quả giải quyết đơn trễ hạn bằng cách đăng nhập xem thời khóa biểu cá nhân trên trang web daotao.huflit.edu.vn từ ngày 01/09/2017.
 
 Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Niêm yết website trường;
- Lưu VT, P.ĐT.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 đã ký
 
Nguyễn Phước Đại
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC