Thông báo đăng ký các môn học thuộc năm 4 khoa Quan hệ quốc tế - Học kỳ 1 năm học 16-17

Thứ năm - 09/06/2016 08:43

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký các môn học thuộc năm 4 khoá 2013 khoa Quan hệ quốc tế
Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
 
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký các môn học thuộc năm 4 (khoá 2013) Khoa Quan hệ quốc tế, được biết nội dung như sau:
 •  Yêu cầu:
  • Sinh viên đăng ký trực tuyến các môn học tại trang web daotao.huflit.edu.vn đúng thời gian Nhà trường đã quy định.
  • Mỗi lớp học có giới hạn về sĩ số, nếu lớp đầy hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn lớp học khác để đăng ký. Hoặc sinh viên gửi nguyện vọng để Nhà trường mở thêm sĩ số nếu có thể (trong thời gian đăng ký môn học).
  • Sinh viên đăng ký môn học đúng hệ đào tạo và không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu. Trường hợp chấp nhận học trùng thời khóa biểu sinh viên không được huỷ bỏ môn học và khiếu nại bất cứ việc gì về sau.
  • Nhà trường không giải quyết đăng ký trễ hạn đối với các sinh viên không thực hiện đăng ký môn học online.
 • Đối tượng:
  • Sinh viên năm 4 khóa 2013 khoa Quan hệ quốc tế.
  • Tất cả sinh viên còn nợ các môn học thuộc năm 4 Khoa Quan hệ quốc tế.
 • Lịch trình cụ thể:
  • Sinh viên năm 4 (K.2013) Khoa Quan hệ quốc tế đăng ký từ: 13/06 – 14/6/2016.
  • Sinh viên các khoá khác đăng ký trả nợ môn thuộc năm 4 khoa Quan hệ quốc tế đăng ký vào ngày: 15/06 – 16/06/2016.
  • Sinh viên bắt đầu học kỳ 1 năm 4 khoá 2013 khoa QHQT từ 27/06/2016.
  • Thời gian bắt đầu đăng ký từ 8h00 đến 23h theo thời gian như trên.
 • Thời gian giải quyết đăng ký trễ hạn:
  • Các trường hợp sinh viên chưa kịp đăng ký, nộp đơn đăng ký trễ hạn (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo từ ngày: 21/6 - 22/6/2016.
  • Lưu ý Trường sẽ bố trí sinh viên vào các nhóm môn học nào còn chổ. Sau thời gian như trên Trường sẽ không tiếp nhận giải quyết các đơn đăng ký.

  Nơi nhận:

  - Ban Giám hiệu (để báo cáo);
  - Niêm yết: Website, Khoa QHQT;
  - Khoa QHQT, Phòng ĐT (để thực hiện);
  - Khoa QHQT phổ biến cho CVHT (để thực hiện);
  - Lưu VT (OAA/P.Hưng/2016S1).

  TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  (đã ký)


  Nguyễn Phước Đại

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC