Thông báo bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 22/03/2017 11:14

THÔNG BÁO
Về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho sinh viên

Phòng Đào tạo thông tin về việc bố trí các phòng dành học cho sinh viên nghỉ trưa - học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

1. Phòng nghỉ trưa:
  • Thứ 2: Phòng B54, B55
  • Thứ 4: Phòng B56, B57
  • Thứ 5: Phòng B52, B53
  • Thứ 6: Phòng B53, B57
  • Thứ 7: Phòng B53, B57
​2. Thời gian sử dụng: từ 10h30 đến 12h30

3. Lưu ý:
  • Sinh viên vui lòng không nằm nghỉ tại sảnh các tầng lầu.
  • Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản, không di chuyển bàn ghế, ăn uống trong khu vực nghỉ ngơi.
  • Sử dụng phòng đúng thời gian quy định.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các đơn vị;
- Niêm yết bảng TB các Khoa, BM, Website;
- Lưu: VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
(đã ký)

 Nguyễn Phước Đại
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC