Thông báo về mức đóng BHYT, BHTN sinh viên năm II, III, IV năm học 2019 - 2020

Thứ hai - 09/09/2019 14:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————————
 
   
Số: 112/TB-ĐNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 
 
 
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về mức đóng BHYT, BHTN sinh viên năm II, III, IV năm học 2019 - 2020
——————————————
 
   
    Căn cứ thông báo số 1562/TB-BHXH ngày 12/7/2019 của Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh về mức đóng Bảo Hiểm Y Tế HSSV năm học 2019 – 2020. Trường thông báo mức thu bảo hiểm Y Tế đối với sinh viên năm II, III, IV năm học 2019 – 2020 như sau:
- Bảo Hiểm Y Tế: 12 tháng, hạn sử dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020, sinh viên đóng 563.000 đồng/ sinh viên.
- Bảo Hiểm Tai nạn: 30.000 đồng/ 1 sinh viên/ 12 tháng.
      Trân trọng./.
 
         Nơi nhận:
             - Ban Giám Hiệu;
             - Các đơn vị liên quan;
             - Sinh viên K.2016, K.2017, K.2018;
             - Đăng website Trường;
             - Lưu: VT, P.CT-TC-CTSV.
                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                (Đã ký tên và đóng dấu)
 
                               ThS. Phạm Thị Thanh Uyên
 
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC