học phí, học kỳ 2

học phí, học kỳ 2

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 (2016 - 2017)

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 (2016 - 2017)

 12:05 20/01/2017

Trường thông báo về việc đóng học phí học kỳ 2 (2016 - 2017) cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ