đăng ký môn học - Trang 2

đăng ký môn học

DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021

 16:40 07/12/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

DKMH hoc lai 2020

Thông báo đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất – khóa 2020 học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021

 09:25 08/10/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2020) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021

 13:49 24/07/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020

 13:58 19/11/2019

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2019 - 2020

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2019 - 2020

 09:33 12/07/2019

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ