Đảng bộ HUFLIT tổ chức học tập Nghị quyết

Thứ ba - 22/12/2015 17:14

Các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản về “Kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và 2015; Một số vấn đề về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 Quốc hội thông qua; 
Cũng tại hội nghị, nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được đông đảo các đại biểu quan tâm và theo dõi. Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đề ra mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và khả năng phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 
Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI), giúp đảng viên và cán bộ, giảng viên nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết. Qua đó mỗi đảng viên, cán bộ, giảng viên tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể sinh viên trong nhà trường. 

Một vài hình ảnh

anh 1 1
anh 2 1
anh 3 1

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC