Khoa CNTT: Thông báo về việc trả nợ các môn Anh văn 1 - 2 - 3 dành cho SV khóa 2014 trở về trước

Khoa CNTT: Thông báo về việc trả nợ các môn Anh văn 1 - 2 - 3 dành cho SV khóa 2014 trở về trước

 11:24 15/12/2015

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký trả nợ học phần Anh văn 1, 2, 3
dành cho sinh viên khoa CNTT khóa 2014 trở về trước

Tuyển sinh Cao học