Thông báo bổ sung (đợt 4) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung (đợt 4) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 15:28 28/04/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020), Trường tiếp tục mở dạy và học trực tuyến một số học phần (đợt 4 bổ sung), cụ thể như sau:

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 16:49 09/04/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020), Trường tiếp tục mở dạy và học trực tuyến một số học phần (đợt 3 bổ sung), cụ thể như sau:

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 10:41 27/03/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

 16:09 11/03/2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của trường;
Trường thông báo đến các đơn vị trong trường và tất cả sinh viên đại học hệ chính quy về việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần, cụ thể như sau:

HUFLIT đăng ký môn học

Thông báo đăng ký các môn học thuộc học kỳ 2 năm học 17 - 18

 14:18 10/12/2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 (2017 - 2018), cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ