Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

 12:13 24/04/2020

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có hệ thống email sinh viên của trường, Trường đề nghị tất cả sinh viên đang học tại trường, kiểm tra lại email cá nhân do trường cấp (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn).

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ