Schedule

Thông báo đăng ký các môn học thuộc năm 4 khoa Quan hệ quốc tế - Học kỳ 1 năm học 16-17

 08:43 09/06/2016

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký các môn học thuộc năm 4 (khoá 2013) Khoa Quan hệ quốc tế, được biết nội dung như sau:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH KẾ TOÁN (UPDATED)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH KẾ TOÁN (UPDATED)

 14:31 31/08/2015

- Đề cương chi tiết các học phần của bộ môn Kế toán ; áp dụng kể từ khóa 2015

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ