Thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng và An ninh dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 - đợt 2

Thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng và An ninh dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 - đợt 2

 09:22 07/07/2021

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021;
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên năm 1 khóa 2020 - đợt 2, với một số nội dung cụ thể như sau:

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN THEO MẪU NĂM 2020

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN THEO MẪU NĂM 2020

 16:12 05/11/2020

Khoa QHQT cập nhật đề cương môn học theo mẫu năm 2020

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ