Thumbnails24342018093457

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh của khóa 2016, 2017

 13:43 21/02/2019

Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên khóa 2016, 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ