Artboard 7 copy 2@4x

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2021 -2022

 09:00 24/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

THI HỌC KÌ

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2021 -2022

 21:37 16/12/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.
Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

Thi học kì 2

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 5 - Năm học 2020 -2021

 10:37 01/12/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 5 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến đối với học phần Tin học đại cương, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ