Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

 15:00 15/07/2021

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ