Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018

 15:10 14/06/2018

Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ