ĐKI MH HK2

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022

 08:50 22/12/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 16:39 10/03/2021

Căn cứ tình hình thực tế, Trường thông báo lịch học các môn Giáo dục thể chất 2 của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

 16:26 11/02/2021

Căn cứ chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 16:49 09/04/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020), Trường tiếp tục mở dạy và học trực tuyến một số học phần (đợt 3 bổ sung), cụ thể như sau:

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

 16:09 11/03/2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của trường;
Trường thông báo đến các đơn vị trong trường và tất cả sinh viên đại học hệ chính quy về việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ