ĐKI MH HK2

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022

 08:50 22/12/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

TB ĐK HỌC LẠI

Thông báo đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất – khóa 2021 học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

 14:57 20/09/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2021) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

 15:30 16/07/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021

 16:40 07/12/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ