Biểu mẫu dành cho sinh viên

Thứ ba - 26/04/2016 10:19


Sinh viên xem và nghiên cứu nội dung các biểu mẫu sau để thực hiện đúng các yêu cầu của cá nhân.

Biểu mẫu bao gồm:

 
STT Mẫu đơn Nội dung Nơi tiếp nhận
1 Mẫu đơn xin thi Tốt nghiệp Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp  Phòng Đào tạo
2 Mẫu đơn cấp bản sao Đơn xin cấp bản sao văn bằng TN Đại học, cao đẳng Phòng Đào tạo
3 Mẫu đơn xin chuyển khoa Đơn xin chuyển khoa Khoa đang theo học
4 Mẫu đơn xin đi học lại Đơn xin học lại sau khi đã nghỉ học bảo lưu Khoa đang theo học
5 Mẫu đơn xin nghỉ học bảo lưu Đơn xin nghỉ học bảo lưu điểm Khoa đang theo học
6 Mẫu đơn xin cấp bảng điểm Đơn xin bảng điểm Phòng Đào tạo
7 Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành khóa học, chờ xét TN Đơn xin chứng nhận sinh viên đã hoàn thành khóa học ĐH- CĐ; Hoặc xác nhận chờ xét và công nhận tốt nghiệp Phòng Đào tạo
8 Mẫu đơn xin chuyển Trường Đơn xin chuyển trường Phòng Đào tạo
9 Mẫu đơn xin học lùi khóa Đơn xin học chậm khóa học Khoa đang theo học
10 Mẫu đơn xin nghỉ học Đơn xin thôi học Khoa đang theo học
11 Mẫu đơn xin xét và công nhận Tốt nghiệp Đơn xin xét và công nhận tốt nghiệp Phòng Đào tạo
12 Mẫu đơn xin thi liên thông Đơn thi liên thông Phòng Đào tạo
13 Mẫu đơn đăng ký môn hoc trễ hạn BM01 - QT05 Đơn đăng ký môn học trễ hạn / Trả nợ môn Phòng Đào tạo
14 Mẫu đơn rút bớt học phần BM02 - QT05 Đơn rút bớt học phần / hủy môn học Phòng Đào tạo
15 Mẫu đơn xin chấm phúc khảo bài thi Tốt nghiệp Đơn xin chấm phúc khảo Tốt nghiệp Phòng Đào tạo
 

Sinh viên vui lòng download biểu mẫu trên, rồi làm theo biểu mẫu quy định.
Riêng các biểu mẫu do phòng Đào tạo giải quyết, sinh viên nộp tại nơi quy định “nhận đơn” của phòng và nhận lại kết quả tại nơi quy định “đơn đã giải quyết”, những đơn từ không hợp lệ sẽ “trả lại đơn”.

Mọi góp ý của sinh viên xin gởi về  Email: daotao@huflit.edu.vn

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC