Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

Phòng Chính trị - Tổ chức - CTSV kính gửi các đơn vị Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.
Các đơn vị vui lòng tải mẫu đính kèm tại đây: Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017