Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

 
THƯ MỜI
Về việc viết bài đăng Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
 

Kính gửi:       - Các đơn vị trong Trường
                     - Các cán bộ, giảng viên; các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 51/GP-BTTTT ngày 05/03/2015. Hiện tại Tạp chí được xuất bản Số đầu tiên vào tháng 10/2015 theo chuẩn ISSN, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học, trên các lĩnh vực mà chưa được công bố trên ấn phẩm khác.

Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, các giáo sư, nhà nghiên cứu của Trường và các trường, viện, các nhà doanh nghiệp cùng những ai quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở Số 2 dự kiến phát hành vào tháng 1/2016 với các bài viết theo lĩnh vực chuyên môn và sự quan tâm của các tác giả.
 
Cách thức gửi bài viết: 

 • Từ hôm nay đến hết ngày 30/11/2015, tác giả gửi bài viết bằng 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí (xin xem văn bản đính kèm) đến địa chỉ email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
 • Bài viết gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập gửi đến các chuyên gia đánh giá, phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.
 • Tác giả bài viết được đăng trên Tạp chí Số 2 sẽ được tặng 02 quyển Tạp chí và nhận nhuận bút theo quy định của Trường.
 •  
  Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm.

  *Địa chỉ liên hệ:      Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
  155 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
  Điện thoại: 0822420954    Email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
  Trân trọng./.
   
  THƯ MỜI
  Về việc viết bài đăng Tạp chí Khoa học 
  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
   

  Kính gửi:       - Các đơn vị trong Trường
                       - Các cán bộ, giảng viên; các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường
   
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 51/GP-BTTTT ngày 05/03/2015. Hiện tại Tạp chí được xuất bản Số đầu tiên vào tháng 10/2015 theo chuẩn ISSN, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học, trên các lĩnh vực mà chưa được công bố trên ấn phẩm khác.

  Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, các giáo sư, nhà nghiên cứu của Trường và các trường, viện, các nhà doanh nghiệp cùng những ai quan tâm tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở Số 2 dự kiến phát hành vào tháng 1/2016 với các bài viết theo lĩnh vực chuyên môn và sự quan tâm của các tác giả.
   
  Cách thức gửi bài viết: 

 • Từ hôm nay đến hết ngày 30/11/2015, tác giả gửi bài viết bằng 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí (xin xem văn bản đính kèm) đến địa chỉ email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
 • Bài viết gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập gửi đến các chuyên gia đánh giá, phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.
 • Tác giả bài viết được đăng trên Tạp chí Số 2 sẽ được tặng 02 quyển Tạp chí và nhận nhuận bút theo quy định của Trường.
 •  
  Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm.

  *Địa chỉ liên hệ:      Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
  155 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
  Điện thoại: 0822420954    Email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
  Trân trọng./.

   
  Nơi nhận:   
  • Như trên
  • Các thành viên HĐBT
  • Web site Trường
  • Lưu: VT, BKH, TCKH
  HIỆU TRƯỞNG
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

    (đã ký)

  PGS.TS. Bủi Ngọc Thọ
   
   
  THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
  TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
   
 • Bài viết bằng tiếng Việt (khi các phần trong bài viết có sử dụng ngôn ngữ khác thì tác giả phải dịch nghĩa ra tiếng Việt và đảm bảo tính xác thực của phần đó) hoặc tiếng Anh (đối với người nước ngoài), chưa từng được công bố trên tạp chí khoa học khác. Bài không được đăng thì sẽ không hoàn trả lại.
 • Bài viết không quá 10 trang giấy khổ A4 (210mm x297mm), được đánh máy vi tính trên Word, bảng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 13; định dạng lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, dãn dòng Multiple 1.25; hình ảnh phải rõ, dạng jpg, bmp, gif, png; tên hình ảnh hay hình vẽ được đặt phía dưới, tên bảng biểu được đặt ở phía trên; hình và bảng biểu phải được đánh số thứ tự và phải ghi nguồn rõ ràng.
 • Bài viết bằng tiếng Anh thì theo chuẩn APA phiên bản cập nhật.
 • Bài viết gồm: Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa); họ và tên tác giả, tên đơn vị, địa chỉ email (nếu có); Tóm tắt (abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 10 dòng cho mỗi tóm tắt); Từ khóa (3-5 từ); Nội dung bài viết gồm phần Đặt vấn đề, phần Nội dung nghiên cứu và phần Kết luận; Tài liệu tham khảo.
 • Bài viết cần súc tích, sử dụng thuật ngữ và các ký hiệu thông dụng, trường hợp dùng thuật ngữ mới thì cần có chú thích xuất xứ.
 • Các trích dẫn để trong ngoặc kép; sau mỗi trích dẫn cần ghi rõ số thứ tự (theo danh mục Tài liệu tham khảo) và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có thể ghi cả số trang mà tác giả đã lấy trích dẫn. Ví dụ: [1] hoặc [2, tr. 18-20].
 • Danh mục tài liệu tham khảo không được quá 10 đơn vị; được xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả người Việt, của họ tác giả người nước ngoài. Trình tự được quy ước như sau:
 •  
  • Đối với sách/luận án/báo cáo khoa học: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách/luận án/báo cáo khoa học (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản.
  • Đối với bài trong tạp chí/báo/sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (đặt trong ngoặc đơn), tên bài báo của tác giả (đặt trong ngoặc kép), tên tạp chí/báo/sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách), số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số).
  • Tất cả đều được viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, không chuyển ngữ hoặc dịch, được xếp riêng theo từng ngôn ngữ.
   
 • Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin của tác giả/nhóm tác giả: học hàm, học vị, chức danh khoa học, đơn vị công tác, lĩnh vực nghiên cứu, điện thoại liên lạc, email…
 • Tác giả gửi cho Ban biên tập 01 bản in kèm theo 01 file (tập tin) word bài viết; các tác giả ở xa có thể gửi bài kèm tập tin trên đĩa CD theo đường bưu điện hoặc gửi tập tin qua Email.
 •  
  *Địa chỉ liên hệ và gửi bài:  
   
  Hoàng Lê Vân Anh
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
  155 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
  Điện thoại: 0822420954        Email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
   
   
  TỔNG BIÊN TẬP
   
  THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
  TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
   
 • Bài viết bằng tiếng Việt (khi các phần trong bài viết có sử dụng ngôn ngữ khác thì tác giả phải dịch nghĩa ra tiếng Việt và đảm bảo tính xác thực của phần đó) hoặc tiếng Anh (đối với người nước ngoài), chưa từng được công bố trên tạp chí khoa học khác. Bài không được đăng thì sẽ không hoàn trả lại.
 • Bài viết không quá 10 trang giấy khổ A4 (210mm x297mm), được đánh máy vi tính trên Word, bảng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 13; định dạng lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, dãn dòng Multiple 1.25; hình ảnh phải rõ, dạng jpg, bmp, gif, png; tên hình ảnh hay hình vẽ được đặt phía dưới, tên bảng biểu được đặt ở phía trên; hình và bảng biểu phải được đánh số thứ tự và phải ghi nguồn rõ ràng.
 • Bài viết bằng tiếng Anh thì theo chuẩn APA phiên bản cập nhật.
 • Bài viết gồm: Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa); họ và tên tác giả, tên đơn vị, địa chỉ email (nếu có); Tóm tắt (abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 10 dòng cho mỗi tóm tắt); Từ khóa (3-5 từ); Nội dung bài viết gồm phần Đặt vấn đề, phần Nội dung nghiên cứu và phần Kết luận; Tài liệu tham khảo.
 • Bài viết cần súc tích, sử dụng thuật ngữ và các ký hiệu thông dụng, trường hợp dùng thuật ngữ mới thì cần có chú thích xuất xứ.
 • Các trích dẫn để trong ngoặc kép; sau mỗi trích dẫn cần ghi rõ số thứ tự (theo danh mục Tài liệu tham khảo) và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có thể ghi cả số trang mà tác giả đã lấy trích dẫn. Ví dụ: [1] hoặc [2, tr. 18-20].
 • Danh mục tài liệu tham khảo không được quá 10 đơn vị; được xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả người Việt, của họ tác giả người nước ngoài. Trình tự được quy ước như sau:
 •  
  • Đối với sách/luận án/báo cáo khoa học: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách/luận án/báo cáo khoa học (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản.
  • Đối với bài trong tạp chí/báo/sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (đặt trong ngoặc đơn), tên bài báo của tác giả (đặt trong ngoặc kép), tên tạp chí/báo/sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách), số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số).
  • Tất cả đều được viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, không chuyển ngữ hoặc dịch, được xếp riêng theo từng ngôn ngữ.
   
 • Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin của tác giả/nhóm tác giả: học hàm, học vị, chức danh khoa học, đơn vị công tác, lĩnh vực nghiên cứu, điện thoại liên lạc, email…
 • Tác giả gửi cho Ban biên tập 01 bản in kèm theo 01 file (tập tin) word bài viết; các tác giả ở xa có thể gửi bài kèm tập tin trên đĩa CD theo đường bưu điện hoặc gửi tập tin qua Email.
 •  
  *Địa chỉ liên hệ và gửi bài:  
   
  Hoàng Lê Vân Anh
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
  155 Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
  Điện thoại: 0822420954        Email: tapchikhoahoc@huflit.edu.vn
   
   
  TỔNG BIÊN TẬP