Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên thuộc diện hỗ trợ sự kiện Formosa

Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên có khó khăn do ảnh hưởng bởi sự kiện Formosa năm 2016. HUFLIT dự kiến sẽ cấp một phần học bổng cho các sinh viên có cha mẹ thuộc diện được nhận trợ cấp trong sự kiện Formosa năm 2016

Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên có khó khăn do ảnh hưởng bởi sự kiện Formosa năm 2016. Trường dự kiến sẽ cấp một phần học bổng cho các sinh viên thuộc diện trên.
 • Điều kiện và hồ sơ xét cấp học bổng:

 • Điều kiện: Sinh viên đang học tại trường có cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bị ảnh hưởng do sự kiện Formosa năm 2016.

 • Hồ sơ:

  • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);

  • Bản sao sổ hộ khẩu (không công chứng);

  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn do tác động của sự kiện Formosa của chính quyền địa phương.

 • Thời gian:

 • Nhận hồ sơ:

 • Từ ngày 20/9/2016 đến ngày 05/10/2016 Sinh viên nộp hồ sơ về văn phòng Khoa;

 • Từ này 06/10/2016 đến ngày 10/10/2016 Khoa tổng hợp và lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp hồ sơ về Phòng CT-TC-CTSV (Văn bản giấy có xác nhận của Trưởng Khoa và văn bản điện tử theo địa chỉ: linhnguyen@huflit.edu.vn)

 • Xét hồ sơ: ngày 15/10/2016;

 • Dự kiến trao học bổng: ngày 26/10/2016.

 

 
Nơi nhận:

 • Các khoa (để thực hiện);

 • Các đơn vị trực thuộc;

 • Đăng website;

 • Lưu: VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT-TC-CTSV
 
 
 
(Đã ký)
 
Phạm Hồng Kỳ

Tác giả bài viết: PHÒNG CT-TC-CTSV