Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ K.2019

Đề cương chi tiết các môn học dành cho sinh viên khoa Ngoại ngữ khóa 2019.
Đề cương chi tiết các môn học dành cho sinh viên khoa Ngoại ngữ khóa 2019

https://hufliteduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/khoangoaingu_huflit_edu_vn/EtLttR1zyi9HnEw_K9c7mRIBu-TYGoYqdzrIUScI2hOlcQ?e=QRpUjM