Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019

 
Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 550 81.60
2 Đang học tiếp 66 9.79
3 Chưa có việc làm 58 8.61
Tổng 674 100
 
1


 
2

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD