Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và năm 2018

1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2017
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 466 96.08
2 Chưa có việc làm; Đang học nâng cao 19 3.92
Tổng 485 100
 
 

2. Sinh viên tốt nghiệp năm 2018
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 424 84.29
2 Chưa có việc làm; Đang học nâng cao 79 15.71
Tổng 503 100
 
 

Tác giả bài viết: Ban ĐBCL&TTGD