Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


SƠ ĐỒ CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIẾP THỊ (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021)

Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Tiếp thị