Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về việc hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thực hiện thông báo số 06/TB-ĐNT ngày 19/01/2017 của Trường về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;
Căn cứ tình hình thực tế đóng học phí của Trường và kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 (2016 – 2017);
Trường thông báo đến các anh chị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 chú ý các vấn đề sau:
THÔNG BÁO
Về việc hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thực hiện thông báo số 06/TB-ĐNT ngày 19/01/2017 của Trường về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;
Căn cứ tình hình thực tế đóng học phí của Trường và kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 (2016 – 2017);
Trường thông báo đến các anh chị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 chú ý các vấn đề sau:
 • Đề nghị các anh chị sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 29/04/2017.
 • Sau ngày 29/04/2017, các anh chị sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không có tên dự thi tất cả các học phần trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Mọi khiếu nại sẽ không giải quyết.
 • Các anh chị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ vẫn phải đóng học phí còn nợ sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2 (2016 – 2017).
 • Trường đề nghị các anh chị sinh viên nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này./.
   
   Nơi nhận:
  - Ban Giám hiệu;
  - Các Khoa, Bộ môn Luật;
  - Niêm yết website trường;
  - Lưu: VT, P.ĐT.
  TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   (đã ký)
    
  Nguyễn Phước Đại