Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2019, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2018, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​

Sinh viên vui lòng xem lịch thi thay đổi tại đây.
Danh sách phòng thi thay đổi.

Trân trọng.

Nguồn tin: Ban Khảo thí