Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 15-16

 
THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 (2015 – 2016)
 

Căn cứ Biểu đồ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường;

Nhằm đảm bảo việc dạy và học của giảng viên và sinh viên, Trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập của học kỳ 2 (2015 – 2016) cụ thể như sau:

  • Bổ sung thêm 01 tuần dự trữ.

  • Thời gian thi học kỳ 2 (2015 – 2016) dời lại 01 tuần, cụ thể như sau:

  • Đối với sinh viên năm 2, 3, 4: lịch thi học kỳ từ ngày 23/5/2016 đến ngày 12/6/2016. Riêng đối với sinh viên năm 4 khoa Du lịch – Khách sạn: lịch thi học kỳ từ ngày 06/6/2016 đến ngày 26/6/2016.

  • Đối với sinh viên năm 1: lịch thi học kỳ từ ngày 13/6/2016 đến ngày 03/7/2016. Riêng đối với sinh viên năm 1 khoa Du lịch – Khách sạn: lịch thi học kỳ từ ngày 11/7/2016 đến ngày 31/7/2016.

Trường đề nghị các khoa thông tin đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh này để giảng viên sắp xếp lịch dạy bù sao cho phù hợp với thời gian đã điều chỉnh theo thông báo. Phòng Đào tạo và Ban Khảo thí phối hợp với các khoa lên lịch thi và tổ chức thi học kỳ 2 theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị./.

 
 Nơi nhận: 
- TT HĐQT                  (để báo cáo); 
- Ban Giám hiệu          (để chỉ đạo); 
- Các đơn vị phòng, ban, khoa (để thực hiện); 
- Niêm yết trên bảng thông báo và website Trường;
- Lưu: VT, phòng ĐT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
(đã ký) 
 
 
TS. Trần Quang Nam
 
  

Đỗ Phi Hưng (Theo Phòng Đào tạo)