Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


LỊCH ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CỦA CÁC KHOA, BỘ MÔN

              Căn cứ theo Kế hoạch số 07/KH-ĐNT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức đối thoại giữa
lãnh đạo các cấp với sinh viên năm học 2018 - 2019, Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp lịch đăng ký đối thoại
sinh viên của các khoa/ bộ môn, cụ thể như sau:

 
STT KHOA KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015, 2016 8g00, ngày 08/3/2019 (Thứ Sáu) HTL6
2017, 2018 10g00, ngày 08/3/2019 (Thứ Sáu)
2 KINH TẾ - TÀI CHÍNH 2015, 2016 13g30 đến 17g00, ngày 25/02/2019 (Thứ Hai) HTL6
2017, 2018 13g30 đến 17g00, ngày 25/3/2019 (Thứ Hai)
3 NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 2018 8g30, ngày 11/3/2019 (Thứ Hai) HTL6
2015, 2016 13g30, ngày 11/3/2019 (Thứ Hai)
2017 14g00 đến 17g00, ngày 15/3/2019 (Thứ Sáu)
4 NGOẠI NGỮ 2018 8g00 đến 10g00, ngày 06/3/2019 (Thứ Tư) HTL6
2017 10g00 đến 11g30, ngày 06/3/2019 (Thứ Tư)
2016 14g00 đến 15g00, ngày 06/3/2019 (Thứ Tư)
2015 15g00 đến 16g00, ngày 06/3/2019 (Thứ Tư)
5 BỘ MÔN LUẬT 2015, 2016, 2017 và 2018 8g00, ngày 13/3/2019 (Thứ Tư) HTL6
6 DU LỊCH – KHÁCH SẠN 2015, 2016, 2017 và 2018 9g00 đến 11g00, ngày 16/3/2019 (Thứ Bảy) HTL6
7 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 2015 15g15 đến 17g00, ngày 08/3/2019 (Thứ Sáu) HTL6
2017 15g15 đến 17g00, ngày 13/3/2019 (Thứ Tư)
2016, 2018 15g15 đến 17g00, ngày 20/3/2019 (Thứ Tư)
8 QUAN HỆ QUỐC TẾ 2017, 2018 13g00 đến 15g00, ngày 18/3/2019 (Thứ Hai) HTL6
2015, 2016 15g00 đến 17g00, ngày 18/3/2019 (Thứ Hai)
                                                                                                                                                       


 

                 

                  Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV