Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Quy Chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-DDNT, ngày 12/12/2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV