Khoa Ngoại ngữ: Thông báo đăng ký chọn chuyên ngành dành cho khóa 2014

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo đăng ký chọn chuyên ngành dành cho khóa 2014

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bắt đầu học kỳ 2 năm học 2015-2016, sinh viên khoa Ngoại ngữ bậc đại...

Giới thiệu

Khoa Ngoại Ngữ : Giới thiệu tổng quan

Khoa Ngoại ngữ gồm 2 Bộ môn
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung .

Tuyển sinh Cao học

Danh mục