Tóm tắt kết quả khảo sát Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và năm 2016

Thứ bảy - 30/12/2017 09:22

1. Cựu sinh viên tốt nghiệp 2015
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 630 94.88
2 Chưa có việc làm; Chưa đi làm, đang học nâng cao 34 5.12
Tổng 664 100
 

 

2. Cựu sinh viên tốt nghiệp 2016
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 605 93.51
2 Chưa có việc làm; Chưa đi làm, đang học nâng cao 42 6.49
Tổng 647 100
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban ĐBCL&TTGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC