Phòng Đào tạo

- Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Phước Đại
- Phó Phòng: ThS. Tăng Phước Đại
- Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: daotao@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 108 hoặc 109
- Fanpage: www.facebook.com/huflit.edu.vn

a) Chức năng
Phòng Đào tạo (ĐT) là đơn vị nghiệp vụ có những chức năng: nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực ĐT, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.

b)  Nhiệm vụ
- Hướng dẫn các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, xây dựng chuẩn đầu ra ngành học, môn học;
- Là đầu mối xây dựng kế hoạch mở ngành, hệ đào tạo đại học, cao đẳng;
- Quảng bá tuyển sinh;
- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
- Quản lý “đầu vào”, “đầu ra” và biến động số lượng trong quá trình học đối với học viên, sinh viên, của các loại hình đào tạo (kể cả sinh viên, học viên người nước ngoài) trong nhà trường;
- Xây dựng và quản lý, theo dõi kế hoạch giảng dạy cho từng khóa học, năm học;
- Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng liên kết trong nước;
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học, xếp thời khóa biểu theo kế hoạch chung của Trường;
- Tổ chức thi tuyển sinh, thi cuối khóa, xét tốt nghiệp, thi học kỳ, thi hết môn học;
- Chăm lo chất lượng đào tạo: theo dõi, kiểm tra các khâu giảng dạy và thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy của các khoa, bộ môn trực thuộc;
- Xây dựng và cấp phát các biểu mẫu giấy tờ dùng trong đào tạo, sổ tay sinh viên;
- Trực tiếp xem xét, đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp cho sinh viên (kể cả sinh viên nước ngoài đang theo học tại Trường).
- Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm cho sinh viên, thuộc các hệ đào tạo của Trường, học viên các trung tâm theo quy định;
- Quản lý hồ sơ sinh viên, các dữ liệu về học vụ;
- Phối hợp với Phòng ĐN - TH - HC, Phòng CT - TC - CTSV tiếp nhận, tổ chức đào tạo quản lý sinh viên nước ngoài và sinh viên học chuyển tiếp của Trường;
- Tổ chức, hướng dẫn và theo dõi hoạt động đội ngũ cố vấn học tập các khoa thực hiện nhiệm vụ theo từng học kỳ, năm học;
- Phối hợp với các phòng, khoa xét chọn cấp học bổng, tuyển chọn sinh viên đi học nước ngoài.
- Trực tiếp quản lý và tổ chức học tập các môn chung: giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
- Quản trị mạng nội bộ và website;
- Trực tiếp quản lý bộ phận giám thị, duy trì kỷ luật học đường;
- Từng học kỳ và cuối năm học tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tổ chức và quản lý đào tạo, về chất lượng dạy và học trong Trường;

c) Quyền hạn
- Đề xuất với Hiệu trưởng và cơ quan cấp trên xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Phòng;
- Kiểm tra, nhắc nhở các khoa, giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo;
- Đề xuất, cảnh báo, xử lý học vụ đối với sinh viên vi phạm qui chế học tập, thi cử;
- Tổ chức, hướng dẫn tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo;
- Ký xác nhận bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp;
- Là thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp đại học, cao đẳng; thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng – kỷ luật, Hội đồng khoa học của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.